fbpx

Algemene Voorwaarden & Privacyreglement

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (de Voorwaarden) zijn van toepassing op ieder gebruik van de diensten en productien via de website expertisecentrumvitaliteit.nl (de website) en alle subdomeinen. De Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden.

Door onze producten en diensten, hierna genoemd ‘diensten’, te gebruiken gaat u akkoord met de hieronder genoemde Algemene Voorwaarden.

Artikel 1 – Algemeen

 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de via de website en/of het platform productien en diensten van Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. gebruikt.
 2. Wij hebben het recht de Voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze Voorwaarden van toepassing zal zijn.
 3. Afspraken die afwijken van deze Voorwaarden zijn alleen geldig als wij deze afspraken schriftelijk met u zijn overeengekomen.
 4. Als een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 – Gebruik van onze diensten

 1. Aanmaken van een Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit (NEV) account. U heeft een NEV account nodig om onze online diensten te gebruiken. U kunt zelf een NEV account maken via onze registratiepagina. Bewaar uw wachtwoord veilig om uw NEV account te beschermen. U bent verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden op of via uw NEV account. Als u niet-geautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of NEV account opmerkt, kunt u contact met ons opnemen via techniek@expertisecentrumvitaliteit.nl.
 2. Bescherming van privacy en auteursrecht. In het Privacyreglement, onder deze voorwaarden, van Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonsgegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze diensten gebruikt.
 3. Over onze software. Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. verleent u een persoonlijke licentie om de software te gebruiken die Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. aan u levert als onderdeel van de diensten. Deze licentie wordt u uitsluitend verstrekt om u in staat te stellen de door Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. geleverde diensten te gebruiken en te benutten, op een wijze die voldoet aan deze voorwaarden. U mag geen enkel deel van onze diensten of software kopiëren, verspreiden, verkopen of leasen.
 4. E-mails. Ten behoeve van een correcte werking en gemaximaliseerd effect van het platform, versturen wij bij aanvang van elk van onze trainingen een welkomst e-mail met interessante feiten over deze training. Hiernaast sturen we, wanneer u een periode niet actief bent geweest, een activatie e-mail met waardevolle informatie. Op deze manier kunnen we u ondersteunen om uzelf te blijven ontwikkelen, ook wanneer u het even te druk heeft. Uiteraard kunt u in de e-mails op een link klikken om u uit te schrijven van deze mails. Wanneer u vragen heeft of het uitschrijven niet lukt, kunt u ons bereiken op techniek@expertisecentrumvitaliteit.nl.
 5. Onze diensten aanpassen. We zijn voortdurend bezig onze diensten aan te passen en te verbeteren. We kunnen functies of mogelijkheden toevoegen, aanpassen of verwijderen. Ook kunnen we een dienst opschorten of zelfs volledig stopzetten. U kunt uw gebruik van onze diensten op elk gewenst moment stopzetten. Indien u uw account wilt verwijderen, kunt u contact opnemen met techniek@expertisecentrumvitaliteit.nl.
 6. Onze diensten gebruiken. Maak geen misbruik van onze diensten. Probeer onze diensten niet te openen via een andere methode dan de interface die wij leveren en verstoor onze diensten op geen enkele manier. Probeer niet onze diensten te hacken of op een andere manier stuk te maken of te beschadigen. We kunnen de levering van onze diensten aan u stopzetten als u niet voldoet aan onze voorwaarden of ons beleid of als we u verdenken van het opzettelijk beschadigen van onze diensten.

Artikel 3. Garanties en beloften

Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. zal haar diensten en producten naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap ontwikkelen en uitvoeren.


Artikel 4 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor:

 1. Directe of indirecte schade die je lijdt door (verkeerde) informatie op onze website, het platform, online modules, scans, of overig trainingsmateriaal, ongeacht of die informatie van ons komt of van derden;
 2. Schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de website, het platform, online modules, scans, of overig trainingsmateriaal, om redenen die buiten onze macht liggen.
 3. Indien wettelijk toegestaan, is Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. niet aansprakelijk voor verlies van winst, inkomsten of gegevens, financiële verliezen, directe of indirecte schade of gevolgschade in welke vorm dan ook.
 4. Voor zover wettelijk toegestaan, is de totale aansprakelijkheid van Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. voor een claim onder deze voorwaarden, inclusief voor enige impliciete garantie, beperkt tot het bedrag dat u ons heeft betaald voor het gebruik van de diensten.

 


Artikel 5 – Privacy Policy

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.


Artikel 6 – Geheimhouding

Wij zijn verplicht al uw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ begrijpen wij alle informatie waarvan u heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming geven wij alleen vrij als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.


Artikel 7 – Vrijwaring

Door de website, het platform, de online modules, scans of enig ander trainingsmateriaal te gebruiken, vrijwaart u ons voor aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen van derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet onze aansprakelijkheid uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.


Artikel 8 – Intellectueel eigendom

 1. Alle informatie zichtbaar op onze website, het platform, de online modules, scans of enig ander trainingsmateriaal is en blijft in eigendom van Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V.
 2. U mag inhoud van de in lid 1 genoemde media niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.

Artikel 9 – Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen u en ons, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam mede bevoegd om over het geschil te oordelen.

Voorwaarden Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. versie Aug 2019

Privacyreglement

In dit Privacyreglement gebruikt Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in uw browser wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de internetsite van Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. registreert;

Eindbewerker: Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. die enkel persoonsgegevens verwerkt voor de doeleinden van de gebruikers van het platform en/of de medewerkers van opdrachtgevers van Eindbewerker.

Reglement: dit privacyreglement;

Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


1. Toelichting op het Reglement

Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. de plicht om betrokkenen:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. vindt als eindbewerker uw privacy belangrijk. Daarom geeft Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. expliciet om uw toestemming moet vragen.


2. De persoonsgegevens die Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. gebruikt en het doel van het gebruik

Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u:

 • een medewerker bent van een organisatie die Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. inschakelt;
 • een zakelijke relatie bent van Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V.;
 • u zich aanmeldt voor nieuwsbrieven en/of mailings;
 • (via het contactformulier) contact met ons opneemt en/of een product of dienst bij ons afneemt via onze website of platform.

Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. verzamelt van werknemers van opdrachtgevers en gebruikers van de site (mogelijk) de/het:

 • naam;
 • e-mailadres;
 • functie;
 • leeftijd;
 • branche/sector;
 • opleidingsniveau;
 • gegevens over (mentale en fysieke) gezondheid;

Voordat er gegevens over de gezondheid worden verwerkt, vraagt Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. expliciet om uw toestemming. 

Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die organisaties/opdrachtgevers met Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • de dienstverlening te kunnen leveren;
 • geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • u op maat gesneden informatie aan te bieden;

Cookies
Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. en derden plaatsen cookies in de browser van bezoekers van de website. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • te registreren welke internetsites/internetpagina’s u bezoekt;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
 • ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
 • het productaanbod te verbeteren;

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als u de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. bepaalde informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie het cookiebeleid op de website.


3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V., tenzij:

 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld toestemming voor het plaatsen van cookies (zie hiervoor ons cookiebeleid)

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze worden verkregen zoals omschreven in artikel 2 en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. 

Uitzondering hierop zijn de speciale persoonsgegevens met betrekking tot uw gezondheid, deze zijn alleen te zien voor u. 
Al uw persoonsgegevens worden door Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. om in te loggen in het digitale systeem;
 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. ten aanzien van alle aan Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen door Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. overeenkomstig de wet, om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor een goede bedrijfsvoering, met inachtneming van een redelijke termijn tot maximaal 2 jaar na het laatste gebruik van een account. Hierna zal uw data geanonimiseerd worden voor het gebruik van trending en verbetering van onze diensten. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.


5. Uw rechten als betrokkene

 • Het recht op informatie. U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.
 • Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.
 • Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven. 
 • Recht op aanpassen/ uitschrijven nieuwsbrief. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
 • Het recht van verzet. In bepaalde gevallen heeft u het recht om zich tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
 • Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.
Het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit heeft u het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek sturen naar techniek@expertisecentrumvitaliteit.nl. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht daarover van Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V.


6. Klachten en bezwaar

Indien u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. en probeert Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. er samen met u uit te komen.


7. Vragen en feedback

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen de nieuwsbrief door Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V.? Ook daarvoor kunt u contact met ons opnemen. Uiteraard zal Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V.

Privacyreglement Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit B.V. versie Sept 2019